Dinkelkrossens Integritetspolicy

Genom att använda Dinkelkrossens tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@dinkelkrossen.se

Personuppgiftsansvar

1.1 Dinkelkrossen Projektutveckling AB (”Bolaget”), 559149-7388, 114 52 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204) samt från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

1.2 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3 Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och lagen (2010:751) om betal-tjänster (betaltjänstlagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

  1. Personuppgiftsbehandling

2.1 Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer från köpare, potentiella köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2 Uppgifterna används av Bolaget för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4 Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5 Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

  1. Bevarande av personuppgifter

3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

  1. Gallring av personuppgifter

4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

  1. IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen. Bolaget har upprättat en intern informationssäkerhetspolicy.

  1. Cookies

6.1 Bolagets web- sidor innehåller så kallade cookies. Alla som besöker en webbplats med cookies skall enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation få information om:

– att webbplatsen innehåller cookies;
– vad dessa cookies används till;
– hur cookies kan undvikas.

6.2 Syftet med Bolagets användning av cookies är att se vilken besöksstatistik Bolaget har på dess webbsidor.

6.3 Genom att använda webbplatsen samtycker du till vårt användande av cookies enligt beskrivningen ovan. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar, eller informeras, varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Tidigare lagrade cookies kan också raderas genom webbläsaren. Tillgängligheten på webbplatsen kan då bli begränsad. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Tillsynsmyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS), lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats: http://www.pts.se/cookies.

  1. Registerutdrag och Personuppgiftsombud

7.1 Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

7.2 Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen en gång om året begära ett registerutdrag samt när som helst återkalla samtycke och/eller begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

7.3 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud:
Carl Sandin, Dinkelkrossen Projektutveckling AB, Skeppargatan 29, 114 52 Stockholm.

Denna policy är upprättad under maj månad 2019

 

DK_Logo_Black

Vi förvärvar, utvecklar och färdigställer bostäder i råvindar eller hela fastigheter.

Dinkelkrossen AB
+46 8 660 77 33 
info@dinkelkrossen.se
Skeppargatan 29, 114 52 Stockholm

Anmäl dig här för att få information om kommande projekt redan innan försäljningen har startat.

* Jag förstår att den information jag delar med mig av behandlas enligt GDPR.

Dinkelkrossen © 2019